Category Archives: bangambiki

Bangambiki

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku Igihozo

H.Bangambiki

Advertisements

Ijambo ry’Ibanze ry’Umwanditsi Mukuru

Reba iyi video aho dusobanura uburyo abantu batagomba gutinya kuvuga no kuganira ku bitsina badafite ubwoba, kuko kuba igituba n’imboro twarabihinduhe ubwiru nabyo bitwica mu cyayenge. Twe ku igituba.org nta soni tugira kuko isoni zirisha uburozi!
. Reka rero tubyisobanmurire tubisobanurire abana inshuti n’abavandimwe kugirango tumenye iyo tuva n’iyo tujya mu rwego rw’imibonano mpuzabitsima. Utarabikora azabanze antere ibuye!

UMWARI UTAGIRA INENGE

UMWARI UTAGIRA INENGE

Umuvugo wagenewe abakobwa b’u

Rwanda

Ndate umwari utagira inenge
Reka murate utagira uko asa
Nsange zuba ryo ku museso
Ngende nsure museke weya.

Naramubonye Nyiramukesha
Inyenyeri nziza yo mu gitondo
Iburira ijoro kudatinda
Igaha ikaze umunsi mwiza.

Ka muririmbire nyakuratwa
Reba umusatsi ni umusana
Reba amaso ni inyenyeri
Kandi amabere ni amahembe.

Reke murate uwo Nyampinga
Atuye atatse amasaro hose
Afite ubwiza bumena amaso
Acanira ijoro nk’ukwezi

Reka murate uwo Ikibasumba
Sugi nziza itatse isura
Si ku mubyimba gusa murata
No muri roho ni umuringa

Mutima utuje utemba ineza
Reka ngusange ntambe ineza
Dore ugusanze ntasuherwa
Inseko yawe ni umuseso

Ngwino ngwino rurabo-roza
Ukwize hose umubavu wawe
Ni wowe bwiza bw’ubusitani
Inzuki zose ziragusannga

Umwari mwiza yanga umwanda
Agahora yitwa Muhorakeye
N’umubonye ati”isuku igira isoko”
Ni ko karande k’abamubyara.

Ni wowe ubitse umuco nyarwanda
Ko umwari mwiza umugayo awanga
Agahora yicaye mu ruhimbi
Ahimbawe atereka ibisabo.

Umwari mwiza ntasamara
Atega yombi abamubyaye
Agatura atuje bitamugoye
Akazarenga urwa Bayanga.

Hari abagukunda uko wariboye
Ntibakubanire uko bikwiye
Ntibature isura yawe
Ntubasureho nagatoya.

Naramubonye uwo basuye
Yarasanzwe atemba itoto
None asigaye atemba itutu
Hano mu rwobo rwa Bayanga.

Maze ababyeyi b’uwo mwari
Ikibunda cyinshi kirabasanga
Ijuru ryose rirabagwira
Bavuma rwose inda yamubyaye.

Niba werekeje iy’inyanja
Ntutetereze musare
Murobe menshi kandi meza
Maze ababyeyi babahe impundu.

Heka heka shema ry’u Rwanda
Shyira imugongo ga urabikwiye
Ni ubyara Rwanda rwejo
Maze tukwite Rugorirwera.

Kuva mu bwangavu ntiwazuyaje
Gutega yombi abakubyaye
Ni na yo mpamvu mu gihe nk’iki
Tukubonyemo umuteguro.

BANGAMBIKI,15/02/2001

IGISINGIZO CY’IGITUBA Dr Bangambiki

IGISINGIZO CY’IGITUBA
Dr Bangambiki

Ndate soko itagira uko isa
Museke weya wo mu gitondo
Ntore ya Ntorezo
Gisate gisamaje.

Reka mpimbire Muhimpundu
Mpirimbanire Muhimbaza
Mpoze Mumarampumpu
Nsange Mumararungu
Ariwe nise Musanabantu
Umukobwa wa Ryangombe
Agarambira uwabanzwe nabi
Agahahirwa n’abahanga

Uri Urukamba rubereye ikanzu
Umushubati bakunda abashumba
Umushokannyo batannyega
Agatoma gatohagira
Bumba butama waratamiye
Uri urwego uri urweso
Ntakubana make amazi
Gikono cyo mu Bakono
Nizikwifuze inkone
Nta nkoni yagushobora
Uri umushishi w’umushino
Udashira inogonora
Ushaka kubaka
Ntababarira imisundi
Uri inkangu y’Urubundankari
Uri Mutumyinka
Uri umujishi w’injuma
Ugabana kwa Kanjongera

Soko isesa amavangingo
Amwe amara ibimasa inyota
Soko rivuba abami
Uri nyina w’abantu

Gufwa ry’umushino
Batarenza urugo
Rusyo rwesa imbeba y’amerwe
Ko wica nka Nyabarongo
Upfana iki na Baringa?

Mubisha wa Muvamyuna
Mubavu wa Nyabininga
Ininga ayo itavomye
Uri akayira kanyerera
Kanyesa iyo mu gacaca
Ngacura imbimbiri
Karantega ngasitara
Nkagenda nka Cacana
Nk’uwasinze ubuki
Wakura he kugwa nk’uko?

Barambwiye ngo kigira amenyo
Nti” bagira Imana abo kimira”
Ngo niba ntabaye menge
Nzashirira mu mwobo
Nti “urakampama uwo mwenge!”

Gisate cyasatuye abaswezi
Abaswa ntibakwegera
N’umuhanga ntaguhenda
Iyo umuhobereye aritsa
Agashyira agatima mu nda.

Bamwe baragupfobya
Ngo “uri ubwire bwije nabi”
Nti “uri mutima utoshye
Uri museke weya
Ucana nk’inyenyeri
Iyo ucira inyeri
Uba uhobera abagusanze
Mwamikazi w’amatako
Abahungu bakugize umutako”

Dr BANGAMBIKI

Kunyaza

CelebSense

Bangambiki Online

KUKO MFITE IGITUBA

KUKO MFITE IGITUBA

par bangambiki

Kuko mfite igituba
bantera inshinge zo kutabyara
zikandwaza umutima

kuko mfite igituba
ndatuza
bakagira ngo ndatinya
natinyuka
bati “uri inshinzi”

kuko mfite igituba
ndahita bagakebuka
nahindukira bati “ushira isoni”

kuko mfite igituba
mu ijuru
bazambemba abicanyi bose

kuko mfite igituba
baramparika
bakangerekaho undusha icyiza

kuko mfite igituba
nkaba nirabura
inganda z’imiti itukuza
ni njye zaremewe

kuko mfite igituba
naremewe gushimisha
inganda z’amavuta y’isi
ninjye zireba

kuko mfite igituba
ndiyamamaza
ntibantore
ngo “nta gutegekwa n’umugore”

kuko mfite igituba
iyo ntanze inama mu rugo
umugabo arambinga
ngo “uruvuze umugore ruvuga umuhoro”

kuko mfite igituba
ungiriye neza wese
inyiturano ayibona mu maguru

kuko mfite igituba
mwarimu ntanyigisha
ngo azampa amanota ari uko
mbumbuye amaguru

kuko mfite igituba
umukoresha ntazantumbagiza mu ntera
ntamuterekeye amaso

kuko mfite igituba
sinshobora kugenda bwije
umugabo wese duhuye mu kabwibwi
yumva yanyihengekana

kuko mfite igituba
iyo ntunguwe n’iminsi
nandarika ikimero
nkorosora ikibero
ngo mbone ko bwacya kabiri

kuko mfite igituba
mpigishwa uruhindu
nkagurishwa imihanga
nkakoreshwa uburetwa bw’igititsina

kuko mfite igituba
ncuruzwa mu mahoteli
nkaruhura abakerarugendo

kuko mfite igituba gishaje
umugabo yarantaye
yisangira inkumi

kuko mfite igituba
mba umwamikazi mu gitanda
mu gitondo nkaba umutindi

kuko mfite igituba
ninjye murozi
“haroga abagore n’abakecuru”

kuko mfite igituba
nshinzwe kumara ipfa
iryanjye nkaripfana
“ntamugore usaba guhazwa n’umugabo”

kuko mfite igituba
iyo tunaniwe no kubyara
ninjye witwa ingumba

kuko mfite igituba
banyita igitego
bakantura igisigo
namara gusaza
bakanyita igisebo

kuko mfite igituba
bankinisha pronography
bakanshyira ku matangazo
ngo mbagurishirize
ku bareba umubiri wanjye mwiza

kuko mfite igituba
mu ntambara barampiga
ngo mbazimirize umuriro

kuko mfite igituba
abakandinze bo mu muryango
bamfata ku gatuza
singire icyo mvuga
kuko aribo bantunze

kuko mfite igituba
bampitiramo umugabo
batitaye ku rukundo
bishakira inka umunani

kuko mfite igituba
banshyingira nkiri muto
bakansangiza n’umusaza
ejo akambera umusazi

kuko mfite igituba
banca rugongo
ngo ntazumva uko biryoha
ejo nkaha n’abandi

kuko mfite igituba
bantegeka gukuna
naba ntagwije
bakanyohereza iwacu

kuko mfite igituba
ninjye ubyara
byazamo kidobya
nkataha kwa Nyamuzinda

kuko mfite igituba
nkaba n’isugi
ninjye bogerezamo inkota
yuzuye inkara ya Sida

kuko mfite igituba
banta mu rwa Bayanga
uwayinteye yigaramiye

kuko mfite igituba
ndatumaguzwa
nkatimbagurwa
nkatindahazwa
nkaturika nkarira

kuko mfite igituba
ngomba kwipfuka umubiri wose
ngo hatagira unyifuza

kuko mfite igituba
umuco ntunyumva
iyo mpohotewe n’umugabo
nta mugayo umubarwaho

kuko mfite igituba
baranterura
bakazirega nyuma!

kuko mfite igituba
iyo mvutse
ababyeyi barababara
kuko atari agahungu

kuko mfite igituba
ninjye soko y’ibibi byose
nazanye icyaha cy’inkomoko

kuko mfite igituba
banyita nyirabishuko
ngo ndi ikigeragezo
ngo ndi inzira ijya i kuzimu

kuko mfite igituba
nakira ibyo umugabo
urubyaro,ibitunga urugo cyangwa sida!

Urakoze gusoma iyi nkuru kuri Igituba.org, shyiraho igitekerezo cyawe, twungure inama, tubwire uko ubona iby’igitsina na experiences zawe, tubaze cyangwa utwoherereze inkuru n’amafoto ku igitsina kuri bangambiki@igituba.org cyangwa bangambiki@bangambiki.com. Ohereza umwirondoro tugushakire inshuti ku IgihozoH.Bangambiki